Olympic Volleyball - Mexico City 1968 volleyball champions & events

Volleyball at the 1968 Olympics
Events and Champions

Volleyball - events at the 1968 Mexico City Olympics  Volleyball at the 1968 Mexico City Olympic Games

Events

Olympic Champions

Volleyball W  URS Valentina Kamenek
Vera Galushka
Galina Leontyeva
Lyudmila Buldakova
Vera Lantratova
Nina Smoleyeva
Lyudmila Mikhailovskaya
Tatyana Ponyayeva
Inna Ryskal
Tatyana Sarycheva
Roza Salikhova
Volleyball M URS Ivan Bugayenkov
Yevgeny Lapinsky
Vladimir Ivanov
Yury Poyarkov
Volodymyr Byeiyayev
Viktor Mykhaichuk
Eduard Sibiryakov
Valery Kravchenko
Vasily Matusevas
Georgy Mondzolevsky
Oleg Antropov
Boris Tereschuk
These facts about olympic Volleyball and the Mexico City 1968 Volleyball events are based on the official olympic reports and the Olympian Database
Get it on Google Play
Facts & Information

All-time Medal Table

Olympic Sports


Nations in the Olympics

Future Olympics
 
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy