Kazakhstani athletes in the Nagano 1998 Olympics

Kazakhstani athletes at the Nagano 1998 Olympics*

  Facts about Kazakhstanat the Nagano 1998 Olympics width=

Event

Athletes

 Alpine Skiing
Super-G W KAZ Yuliya Krygina
 Cross Country
5 km W KAZ Olga Selezneva
Svetlana Deshevykh
Oxana Yatskaya
Svetlana Malahova-Shishkina
10 km M KAZ Pavel Ryabinin
Andrey Nevzorov
Vladimir Smirnov
Vitalii Lilichenko
5+10 km pursuit W KAZ Olga Selezneva
Svetlana Deshevykh
Oxana Yatskaya
Svetlana Malahova-Shishkina
10+15 km pursuit M KAZ Vladimir Smirnov
30 km W KAZ Olga Selezneva
Svetlana Deshevykh
Oxana Yatskaya
Svetlana Malahova-Shishkina
50 km M KAZ Vladimir Smirnov
15 km W KAZ Svetlana Malahova-Shishkina
Svetlana Deshevykh
Yelena Antonova
Oxana Yatskaya
4x5 km W KAZ Svetlana Deshevykh
Oxana Yatskaya
Olga Selezneva
Svetlana Malahova-Shishkina
 Figure Skating
Individual M KAZ Yury Litvinov
 Freestyle Skiing
Moguls W KAZ Irina Kormysheva
Moguls M KAZ Aleksey Bannikov
 Speed Skating
500 m M KAZ Vadim Shakshakbayev
Vladimir Klepinin
1000 m M KAZ Sergey Tsybenko
Vladimir Klepinin
1500 m W KAZ Lyudmila Prokasheva
1500 m M KAZ Sergei Kaznacheyev
Sergey Tsybenko
Radik Bikchentayev
3000 m W KAZ Lyudmila Prokasheva
Kenzhesh Sarsekenova
5000 m W KAZ Lyudmila Prokasheva
5000 m M KAZ Sergei Kaznacheyev
Radik Bikchentayev
* The list of Kazakhstani athletes in the 1998 Olympic Games is not yet complete
This information about Kazakhstani athletes in the Olympic Winter Games in Nagano 1998 is based on the official olympic reports and Olympian Database
Get it on Google Play English flagDanish flag

Olympics
Facts & Information

All-time Medal Table All-time Medal Table Olympic Games

Olympic Sports Database Olympic Sports

Nations in the Olympics
Nations in the Olympics

Future Olympics Future Olympics
 
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy