Basketball M - Basketball at the 1978 Bangkok Asian Games

Basketball at the 1978 Asian Games
Men's Basketball

1978 Sorry, your browser does not support inline SVG . Basketball - Men's Basketball in the Asian Games
Medalists - Bangkok 1978:
Pinjie Huang CHN
Deli Wang
Weiping Zhang
Kai Chen
Juhua He
Lubin Kuang
Jizeng Liu
Tiezhu Mu
Zongxing Wang
Weining Xing
Mingshu Zhang
Chung-hee Lee KOR
Moon-kyu Lee
In-kyu Park
Dong-kwang Kim
Myung-soo Cho
Bu-young Choi
Dong-gi Ha
Yu-ha Hwang
Hyung-nyun Kim
Soo-gi Lee
Soo-kyo Park
Sun-woo Shin
Gwang-gyun An PRK
Myung-sam Ja
Nae-un Jo
Jin-geun Kim
Mu-myong Kim
Myung-jun Kim
Heung-ryong O
Tung-sik O
Eui-chol Ri
Geun-gwan Ri
Jung-bok Ri
Won-bae So
Facts - Men's Basketball - Bangkok 1978
 Venue at the 1978 Basketball Asian Games Venue: Nimibutr Stadium
Teams in the 1978 Basketball Asian Games - Men's Basketball Participants: 14 teams participated in the event.

Team Lineups - Men's Basketball - Bangkok 1978
  China
Huang Pinjie
Wang Deli
Zhang Weiping
Chen Kai
He Juhua
Kuang Lubin
Liu Jizeng
Mu Tiezhu
Wang Zongxing
Xing Weining
Zhang Mingshu
  South Korea
Lee Chung-hee
Lee Moon-kyu
Park In-kyu
Kim Dong-kwang
Cho Myung-soo
Choi Bu-young
Ha Dong-gi
Hwang Yu-ha
Kim Hyung-nyun
Lee Soo-gi
Park Soo-kyo
Shin Sun-woo
  North Korea
An Gwang-gyun
Ja Myung-sam
Jo Nae-un
Kim Jin-geun
Kim Mu-myong
Kim Myung-jun
O Heung-ryong
O Tung-sik
Ri Eui-chol
Ri Geun-gwan
Ri Jung-bok
So Won-bae

Aichi-Nagoya 2026

Asian Games
September 19 - October 4

About Asian Games

Get it on Google Play Event App
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy