Kazakhstani volleyball players in the Olympic Games

Kazakhstani Olympic Athletes in Volleyball*

  Facts about Olympic Volleyball
Event Athletes
 Volleyball 2008
Volleyball W KAZ Olga Nassedkina
Inna Matveyeva
Irina Zaitseva
Olga Karpova
Natalya Zhukova
Yuliya Kutsko
Yelena Ezau
Korrina Ishimtseva
Olga Grushko
Tatyana Pyurova
Yelena Pavlova
Xeniya Ilyuchshenko
* The list above only shows a selection of Kazakhstani volleyball players - All possible medalists are included in the list.
This information about Kazakhstani volleyball players at the Olympic Games is based on the official olympic reports and the Olympian Database
Get it on Google Play English flagDanish flag

Olympics
Facts & Information

All-time Medal Table All-time Medal Table Olympic Games

Olympic Sports Database Olympic Sports

Nations in the Olympics
Nations in the Olympics

Future Olympics Future Olympics
 
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy