Olympic Ice Hockey - Innsbruck 1976 ice hockey champions & events

Ice Hockey at the 1976 Olympics
Events and Champions

Ice Hockey - events at the 1976 Innsbruck Olympics  Ice Hockey at the 1976 Innsbruck Olympic Games

Events

Olympic Champions

Ice hockey M  URS Sergei Babinov
Viktor Zlukov
Aleksandr Maltsev
Viktor Szalimov
Aleksandr Yakushev
Yuri Lyapkin
Vladimir Chadrin
Vladislav Tretyak
Boris Aleksandrov
Valery Kharlamov
Vladimir Lutchenko
Vladimir Petrov
Valery Vasilyev
Aleksandr Sidelnikov
Alkesandr Gusiev
Sergei Kapustin
Boris Mikhailov
Gennady Tsygankov
These facts about olympic Ice Hockey and the Innsbruck 1976 Ice Hockey events are based on the official olympic reports and the Olympian Database
Get it on Google Play
Facts & Information

All-time Medal Table

Olympic Sports


Nations in the Olympics

Future Olympics
 
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy