Uzbek Athletes in Shooting*

  Facts about Olympic Shooting
Event Athletes
 Shooting 1994
Air pistol team M UZB Shukhrat Akhmedov
Nikolay Repichev
Enver Osmanov
Standard pistol team M UZB Shukhrat Akhmedov
Nikolay Repichev
Enver Osmanov
Center fire pistol M UZB Shukhrat Akhmedov
Free pistol team M UZB Shukhrat Akhmedov
Nikolay Repichev
Enver Osmanov
Center fire pistol team M UZB Enver Osmanov
Shukhrat Akhmedov
Nikolay Repichev
 Shooting 1998
Rifle three positions team W UZB Alyona Aksyonova
Nataliya Dolbilina
Yuliya Shakhova
Standard pistol M UZB Dilshod Mukhtarov
 Shooting 2010
Air rifle team W UZB Sakina Mamedova
Yana Fatkhi
Yelena Kuznetsova
 Shooting 2018
Rifle three positions W UZB Sakina Mamedova
Yelena Kuznetsova
Air rifle M UZB Vadim Skorovarov
Air rifle W UZB Zaynab Pardabaeva
Sakina Mamedova
 Shooting 2023
Air rifle team Mixed  UZB Javokhir Sokhibov
Mukhtasar Tokhirova
Air pistol M UZB Vladimir Svechnikov
* The list above only shows a selection of Uzbek shooting athletes - All possible medalists are included in the list.

Aichi-Nagoya 2026

Asian Games
September 19 - October 4

About Asian Games

2026 Sports

2026 Medal Table

Get it on Google Play Event App
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy