Basketball W - Basketball at the 1998 Bangkok Asian Games

Basketball at the 1998 Asian Games
Women's Basketball

1998 Sorry, your browser does not support inline SVG . Basketball - Women's Basketball in the Asian Games
Medalists - Bangkok 1998:
Noriko Hamaguchi JPN
Taeko Oyama
Mutsuko Nagata
Kumiko Yamada
Rie Hattori
Kaori Kawakami
Satomi Miki
Akemi Okazato
Chisako Shimada
Yuko Tsukahara
Kagari Yamada
Mayumi Yoshiyama
Lijie Miao CHN
Feifei Sui
Dongmei Zheng
Wei Pan
Ling Wang
Bo Miao
Bin Chen
Xu Jiang
Yuexiu Liu
Chengqing Ma
Zongqing Ma
Fuying Wang
Jong-ae Lee KOR
Sun-min Jung
Jung-eun Park
Joo-weon Chun
Sun-hyoung Jang
Ji-yoon Kim
Hey-Jin Cho
Eun-young Lee
Jung-ae Hong
Kwe-ryong Kim
Hee-youn Yang
Young-joo Yoo
Facts - Women's Basketball - Bangkok 1998
 Venue at the 1998 Basketball Asian Games Venue: Thammasat University Gymnasium
Teams in the 1998 Basketball Asian Games - Women's Basketball Participants: 7 teams participated in the event.

Team Lineups - Women's Basketball - Bangkok 1998
  Japan
Noriko Hamaguchi
Taeko Oyama
Mutsuko Nagata
Kumiko Yamada
Rie Hattori
Kaori Kawakami
Satomi Miki
Akemi Okazato
Chisako Shimada
Yuko Tsukahara
Kagari Yamada
Mayumi Yoshiyama
  China
Miao Lijie
Sui Feifei
Zheng Dongmei
Pan Wei
Wang Ling
Miao Bo
Chen Bin
Jiang Xu
Liu Yuexiu
Ma Chengqing
Ma Zongqing
Wang Fuying
  South Korea
Lee Jong-ae
Jung Sun-min
Park Jung-eun
Chun Joo-weon
Jang Sun-hyoung
Kim Ji-yoon
Cho Hey-Jin
Lee Eun-young
Hong Jung-ae
Kim Kwe-ryong
Yang Hee-youn
Yoo Young-joo

Aichi-Nagoya 2026

Asian Games
September 19 - October 4

About Asian Games

Get it on Google Play Event App
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy