Chinese curling players in the Olympic Games

Chinese Olympic Athletes in Curling

  Facts about Olympic Curling
Event Athletes
 Curling 2010
Curling W CHN Wang Bingyu
Liu Yin
Yue Qingshuang
Zhou Yan
Liu Jinli
Curling M CHN Liu Rui
Zang Jialiang
Xu Xiaoming
Li Hongchen
Wang Fengchun
 Curling 2014
Curling W CHN Wang Bingyu
Liu Yin
Yue Qingshuang
Zhou Yan
Curling M CHN Ba Dexin
Liu Rui
Zang Liang
Xu Xiaoming
 Curling 2018
Curling W CHN Liu Jinli
Ma Jingyi
Jiang Xindi
Wang Bingyu
Zhou Yan
Mixed Doubles Curling  CHN Wang Rui
Ba Dexin
 Curling 2022
Curling W CHN Wang Rui
Zhang Lijun
Jiang Xindi
Han Yu
Dong Ziqi
Curling M CHN Zou Qiang
Jiang Dongxu
Wang Zhiyu
Ma Xiuyue
Xu Jingtao
Mixed Doubles Curling  CHN Ling Zhi
Fan Suyuan
This information about Chinese curling players at the Olympic Games is based on the official olympic reports and the Olympian Database
Get it on Google Play English flagDanish flag

Olympics
Facts & Information

All-time Medal Table All-time Medal Table Olympic Games

Olympic Sports Database Olympic Sports

Nations in the Olympics
Nations in the Olympics

Future Olympics Future Olympics
 
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy