Olympic Basketball - Moscow 1980 basketball champions & events

Basketball at the 1980 Olympics
Events and Champions

Basketball - events at the 1980 Moscow Olympics  Basketball at the 1980 Moscow Olympic Games

Events

Olympic Champions

Basketball W  URS Tatyana Ivinskaya
Olga Korosteleva
Nadezhda Shuvayeva
Vida Beselien
Uljana Semjonova
Tatyana Ovechkina
Lyubov Sharmay
Tatyana Zakharova
Olga Sukharnova
Angele Rupsiene
Nelly Feriabnikova
Lyudmila Rogozina
Basketball M YUG Branko Skroce
Mirza Delibasic
Mihovil Nakic Vojnovic
Rajko Zizic
Kresimir Cosic
Dragan Kicanovic
Drazen Dalipagic
Duje Krstulovic
Zoran Slavnic
Zeljko Jerkov
Ratko Radovanovic
Andro Knego
Get it on Google Play
Facts & Information

All-time Medal Table

Olympic Sports


Nations in the Olympics

Future Olympics
 
Copyright & Disclaimer    Sportsencyclo    Privacy policy